S tem hišnim redom se določajo pravice in obveznosti, ki jih imajo uporabniki stanovanj, stanovalci in uporabniki poslovnih prostorov, z namenom, da se zagotovijo pogoji za nemoteno uporabo stanovanj in poslovnih prostorov, zavarujejo varnost, red, mir in čistoča.

Določila hišnega reda veljajo za vse osebe, ki bivajo ali se nahajajo v zgradbi.

Vsaka stanovanjska hiša ali stavba, v katerem sta dve ali več kot dve stanovanji, mora imeti na vidnem mestu izobešen, hišni red, opozorilno tablo civilne zaščite o znakih alarmiranja in navodilih o ravnanju v primeru naravnih in drugih nesreč, vidno obvestilo, kdo od stanovalcev hrani ključe podstrešja, števcev vode in plina, zapornih ventilov in kdo od stanovalcev opravlja hišniška opravila.

Glavna požarna plinska pipa in glavni vodni ventil morata biti vedno dostopna in vidno označena.

Stanovalci morajo skrbeti za primerno stanovanjsko kulturo v hiši in na zemljišču, ki hiši pripada.

Dolžnosti stanovalcev so:

 1. paziti na red in čistočo v stanovanjih, skupnih prostorih ter na zemljišču, ki pripada hiši;
 2. ne motiti drugih uporabnikov stanovanj, predvsem pa zagotoviti mir v nočnem času med 22. in 6. uro;
 3. parkirati vozila na za to določenih mestih;
 4. ugašati luči na hodnikih in v drugih skupnih prostorih;
 5. takoj sporočiti hišniku ali upravniku pomanjkljivosti in okvare na inštalacijah;
 6. javljati spremembe o številu članov skupnega gospodinjstva ali podnajemnikov;
 7. zagotoviti čiščenje skupnih prostorov in odstranjevanje snega s pločnikov;
 8. popraviti ali nadomestiti naprave, ki so jih po veljavnih predpisih dolžni vzdrževati stanovalci.

Stanovalci ne smejo:

 1. ogrožati varnosti stanovalcev ali povzročati škode na hiši in nasadih;
 2. odlagati smeti in odpadkov na mestih, ki niso za to določena;
 3. metati odpadkov v stranišča, vodovodne školjke, odtočne cevi in kanale;
 4. kakorkoli ovirati prehodnost stopnišč, hodnikov, kletnih in skupnih prostorov ter dvorišč;
 5. uporabljati vodovodne, električne in druge napeljave na način, ki lahko povzroči okvare ali požar;
 6. puščati vključene električne ali druge napeljave v stanovanju brez nadzora;
 7. uporabljati dvigal in drugih naprav v nasprotju z navodili za njihovo uporabo;
 8. spreminjati zunanjega videza zgradbe brez ustreznih soglasij;
 9. v prostorih hiše proti predpisom shranjevati ali odlagati vnetljivih, eksplozivnih tekočin ali snovi;
 10. parkirati vozila ali postavljati ovir na dostopih za intervencijska vozila;
 11. parkirati počitniških hišic, tovornih vozil, avtobusov na mestih, ki so določena za osebna vozila.

Splošna določila:

 1. skupni prostori in naprave morajo biti dostopni vsem stanovalcem hiše v skladu z njihovim namenom;
 2. dostop v skupne prostore, kot so kotlovnica in podobne naprave, imajo samo pooblaščene ali zadolžene osebe;
 3. stanovalci lahko v svojih stanovanjih redijo domače živali le pod pogojem, da pri tem ne motijo drugih stanovalcev pri uporabi stanovanj ali skupnih prostorov;
 4. skupnost stanovalcev lahko odloča tudi o drugih zadevah, ki jih ta hišni red ne vsebuje.

Lastniki in upravniki izvajajo tudi naslednje naloge:

 1. skrbijo za vzdrževanje naprav, skupnih naprav ali delov hiše;
 2. skrbijo za redne preglede in vzdrževanje vseh inštalacij (toplotnih postaj, kurilnic, dvigal...);
 3. skrbijo za namestitev in vzdrževanje ročnih gasilnih aparatov po obstoječih predpisih;
 4. podajajo prijave zoper kršilce določil tega odloka.