Storitve upravnika zajemajo stanovanjske storitve, organizacijo vzdrževanja stanovanjske hiše ter funkcionalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča in skrb za nemoteno obratovanje stanovanjske hiše, skladno s 24. členom stanovanjskega zakona.

 • organizacijske,
 • pravne,
 • finančne,
 • administrativne,
 • tehnične,
 • plansko-programske storitve za upravljanje in
 • dodatne storitve po dogovoru

Organizacijsko administrativna opravila

 • Pridobitev, nastavitev, ureditev ter ažuriranje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih, najemnikih stanovanj in poslovnih prostorov v večstanovanjski hiši.
 • Pridobitev, nastavitev in ažuriranje evidenc o stanovanjih, poslovnih prostorov, skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, garaže, hišniških stanovanjih in funkcionalnih zemljiščih.
 • Pomoč lastnikom pri pripravi pogodbe o urejanju medsebojnih razmerjih v zvezi z upravljanjem.
 • Dajanje informacij upravnim organom, pristojnim za vodenje registra stanovanj za nastavitev evidence in o spremembah glede gradnje, prenove, vrednosti, površine, števila prostorov, idealnem deležu ter vrsti stanovanja in višini najemnin, če gre za najemno stanovanje.
 • Dajanje informacij lastnikom in uporabnikov stanovanj in poslovnih prostorov.
 • Arhiviranje vse dokumentacije.
 • Organiziranje lastnikov, priprava sestankov, informiranje in pomoč pri odločanju.
 • Koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov.

Tehnično strokovna opravila

 • Pregled stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih in prenovi.
 • Izdelava programa vzdrževalnih del (letnega in srednjeročnega) stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča, organiziranje obravnave programa ter njegove verifikacije po lastnikih.
 • Objava del in zbiranje ponudb, cenikov, predračunov.
 • Izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela.
 • Izbor najugodnejšega ponudnika za večja vzdrževalna dela.
 • Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanja vzdrževalnih del.
 • Priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah).
 • Nadzor pri izvajanju del.
 • Količinski in kakovostni prevzem izvršenih večjih del in prenove.
 • Organizacija odprave morebitnih napak v času garancijske dobe.
 • Izdelava poročil (polletnih, letnih) o izvedenih vzdrževalnih delih.
 • Organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del, sprejem obvestil in ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organiziranje takojšnje sanacije stanja.
 • Prijavljanje morebitnih škod na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami in organiziranje komisijskih ogledov.
 • Organiziranje odprave škode ali vzpostavitev v prvotno stanje.
 • Priprava zahtevka za refundacijo nastale škode.

Finančno računovodska in knjigovodska opravila

 • Ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov, v skladu s pogodbo o upravljanju, izdelava in dostava obračunov.
 • Inkaso obveznosti lastnikov in najemnikov.
 • Opominjanje dolžnikov in izterjava obveznosti.
 • Evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava obveznosti.
 • Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja.
 • Izdelava zakonsko določenih obračunov in bilanc.
 • Priprava potrebnih podatkov za sklenitev pogodbe o zavarovanju skupnih delov in naprav objekta.
 • Priprava podatkov za sodno izterjavo obveznosti.
 • Blagajniško poslovanje.
 • Izdelava obračuna obveznosti in vplačil upravljanja s stanovanjsko hišo in priprava poročil o finančnem poslovanju stanovanjske hiše.
 • Izdelava poročil in informiranje lastnikov o finančnem in materialnem poslovanju hiše, najmanj enkrat letno.
 • Sklepanje pogodb o izvajanju storitev.
 • Obveščanje lastnika o neplačanih terjatvah najemnika kot podlage za odpoved najemnega razmerja

Pravno-premoženjska opravila

 • Zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah (obseg pooblastil za zastopanje se dogovori s pogodbo med lastniki in upravnikom).
 • Zbiranje in priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge na sodišču.
 • Sestava in vlaganje mandatnih tožb in izvršilnih predlogov zaradi sodne izterjave neporavnanih obveznosti v zvezi z uporabo ali upravljanjem s stanovanjsko hišo.
 • Posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem.
 • Dajanje informacij v zvezi s postopki na zahtevo lastnikov stanovanjske hiše.
 • Vodenje evidenc pravnomočnosti sklepov sodišča in izvršljivosti odločb.
 • Vodenje evidenc izvršb.
 • Priprava poročila o rezultatih izterjav.
 • Obremenitev lastnika s stroški postopka sodne izterjave najemnine in drugih stroškov, ki jih najemnik ni plačal.
 • Pravna pomoč v zvezi z urejanjem medsebojnih razmerij in izvajanjem sklenjenih pogodb.
 • Zbiranje in evidentiranje podatkov o interesentih za preureditev skupnih prostorov oziroma za nadzidavo, dozidavo, prezidavo.
 • Priprava pogodbe o soglasju solastnikov skupnih prostorov o njihovi preureditvi oziroma nadzidavi, dozidavi, prezidavi ter organizacija podpisa pogodbe vseh solastnikov.
 • Priprava in izvedba sprememb pogodbe o upravljanju zaradi sprememb solastniškega deleža kot posledica sprememb skupnih prostorov ali nadzidave, dozidave in prezidave v povečano etažno lastnino.
 • Svetovanje in pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij v stanovanjski hiši in vzdrževanju skupnih delov in naprav, funkcionalnega zemljišča.

Dodatne storitve po dogovoru:

 • vrednotenje nepremičnin: ugotovljanje vrednosti stavbe in njenih posameznih delov na podlagi veljavnih pravilnikov;
 • priprava pogodbe med lastniki: urejanje medsebojnih razmerij lastnikov v zvezi z upravljanjem skupnih prostorov, objektov, delov in naprav ter funkcionalnega zemljišča nepremičnine ter priprava in izvedba sprememb pogodb o upravljanju zaradi sprememb solastniškega deleža kot posledica sprememb skupnih prostorov ali nadzidave, dozidave in prezidave v povečano etažno lastnino;
 • vpis nepremičnin v zemljiško knjigo: zbiranje naročil, pregled vpisa nepremičnine v zemljiški knjigi in na Geodetski upravi RS, zbiranje in pregled dokumentacije, naročilo za odmero stavbišča ali gradbene parcele objekta, izdelava etažnih načrtov, izdelava predloga vpisa v zemljiško knjigo za objekt, pregled izvirne dokumentacije, izdelava vzpostavitvene listine po 234. členu Zakona o zemljiški knjigi, oddaja predlogov na sodišče, reševanje zadev na poziv sodišča, arhiviranje dokumentacije po objektih