Vzdrževanje so materialna vlaganja, ki ohranjajo uporabno vrednost stanovanj in stanovanjskih hiš ves čas njihove uporabe.

Ločimo:

  • intervencijska vzdrževalna dela: to so dela, ki so nujna za preprečitev, nastanek ali odpravo škode oz. nevarnosti za zdravje oz. življenje stanovalcev in drugih občanov. Napake praviloma sporočajo predstavniki etažnih lastnikov (ali predstavniki upravnika pri pregledu hiše), ki tudi podpišejo delovni nalog izvajalca po opravljenih delih. Izvajalci lahko izstavijo račun le na osnovi podpisanega delovnega naloga s strani predstavnika hiše,
  • investicijsko vzdrževanje: so ukrepi, ki jih mora izvajati lastnik v dobi trajanja stanovanjske hiše z namenom ohranitve uporabne vrednosti posameznega elementa stanovanja (stavbno pohištvo, podi, tlaki, nenosilne stene, vgrajena oprema) in stanovanjske hiše (skupne dele, objekte in naprave po 5. čl. SZ-1) in predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo, po poteku življenjske dobe posameznega elementa. Ta dela se izvajajo po planu, ki ga sprejmejo lastniki, ki predstavljajo več kot 50% lastništva na hiši,
  • tekoče vzdrževanje: so vsi ukrepi, ki jih mora lastnik stanovanja oz. stanovanjske hiše sproti oz. izvajalec gradbenih del do poteka garancijskega roka, izvajati po navodilih za vzdrževanje zaradi preprečitve prezgodnje obrabe posameznega elementa iz zgornjega odstavka.Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04)

Zbiranje akontacij za vzdrževalna dela - Rezervni skladi

Stranke se lahko pri nas odločijo tudi z namenskim zbiranjem sredstev, katerega poznamo že od samega začetka našega upravljanja. Zbiranje sredstev "REZERVNI SKLAD" predvideva tudi »Stvarnopravni zakonik« (Ur.l. št. 87/2002) in SZ-1. Višina zbiranja sredstev v rezervni sklad je opredeljena v podzakonskem aktu. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200411&stevilka=467

Za tekoče vzdrževanje se lastniki lahko na zboru lastnikov odločijo za zbiranje finančnih sredstev (akontacije), ki se zbirajo pri upravniku. Zbrana sredstva se lahko koristijo samo za manjša popravila na skupnih elementih in napravah. Vsa dela morajo biti potrjena s strani predstavnika hiše.

Za investicijsko vzdrževanje: običajno se za ta dela po pridobitvi informativnega predračuna in sklepu zbora lastnikov ali po podpisanih izjavah etažnih lastnikov, da se strinjajo z izvajanjem del, pričnejo zbirati sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki se obrestujejo kot vezana sredstva na tolarski hranilni knjižici pri NLB d.d.. Če gre za obsežnejša dela, se ta sredstva zbirajo več mesecev. V tem času se pridobi več ponudb; tako da se lahko izbere najugodnejšega izvajalca. Z večmesečnim zbiranjem sredstev se plačilo prerazporedi ter tako omogoči izvedbo teh del.