Vzdrževanje funkcionalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča ter skrb za varstvo bivalnega okolja zajema vlaganja, ki imajo namen zagotoviti smotrno vzdrževanje in skrbno ravnanje z okoljem stanovanjske hiše.

Pri tem bi radi poudarili, da so skupni prostori (npr. sušilnice, pralnice), deli (npr. streha, stopnišča, zidovi, fasade) objekti (npr. kurilnice, toplotne postaje) in naprave (npr. dvigala, skupne prezračevalne naprave) ter funkcionalno zemljišče (npr. zelenice, poti, parkirišča, dovozi) v solastnini vseh etažnih lastnikov, pri čemer je solastniški delež vsakega etažnega lastnika sorazmeren vrednosti njegovega stanovanja glede na skupno vrednost etažne lastnine v celi hiši.