Najemna pogodba mora v skladu s stanovanjskim zakonom vsebovati:

  • opis stanovanja, lego, opremljenost ter način uporabe stanovanja;
  • imena in priimke oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje;
  • odpovedne razloge;
  • vrsto najema;
  • določila o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stanovanjske hiše;
  • način in roke plačevanja ter višino najemnine;
  • način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanja in podobno (individualni stroški), ter stroške za obratovanje skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stanovanjske hiše (obratovalni stroški); določila o načinu uporabe stanovanja in na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo;
  • čas trajanja najemnega razmerja, če se izjemoma daje stanovanje v najem za določen čas;
  • način predaje stanovanja.

Lastnik mora skleniti aneks k najemni pogodbi, če se število oseb poveča za eno ali več oseb, ki ste jih kot najemnik dolžan preživljati po zakonu. Lastnik mora v 30 dneh po sklenitvi predložiti najemno pogodbo in aneks k najemni pogodbi občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve.