Za uporabo najemnega stanovanja plačujete lastniku stanovanja najemnino, ki se določi z najemno pogodbo. Najemnina pokriva stroške za investicijsko in tekoče vzdrževanje, upravljanje in zavarovanje stanovanja in pripadajočih skupnih prostorov, delov in naprav (če je tako dogovorjeno z najemno pogodbo) ter zemljišča stanovanjske hiše, stroške amortizacije in stroške kapitala, vloženega v stanovanje, ter pripadajoče skupne prostore, dele in naprave ter zemljišče stanovanjske hiše.

Najemnina se izračuna na letni podlagi, plačuje pa se v mesečnih obrokih za vsak tekoči mesec.

Najemnina za službena in profitna stanovanja se oblikuje prosto, če z zakonom ni določeno drugače. Najemnine za socialna in neprofitna stanovanja se oblikujejo skladno s predpisano metodologijo za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih. Podrobnejši način in postopek za izračun neprofitnih najemnin ter postopnost pri njihovi uveljavitvi določa metodologija za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, ki jo predpiše Vlada Republike Slovenije.

Z metodologijo za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in stanovanjskih hišah se določa način in postopek za izračun najvišjih dovoljenih najemnin, ki jih lastniki neprofitnih in socialnih stanovanj in stanovanjskih hiš smejo zaračunati najemnikom.

Elementi neprofitne najemnine so podlaga za izračun najvišje dovoljene neprofitne najemnine.

Neprofitna najemnina vsebuje naslednje elemente:

  • stroške investicijskega vzdrževanja,
  • stroške tekočega vzdrževanja,
  • stroške upravljanja in zavarovanja,
  • amortizacijo,
  • stroške kapitala.

V najemnini niso zajeti:

  • Individualni stroški uporabe: za dobavljeno vodo, elektriko, daljinsko ogrevanje in podobno;
  • Skupni obratovalni stroški hiše: za obratovanje skupnih prostorov, delov in naprav.

Osnova za izračun neprofitne najemnine je vrednost stanovanja, ugotovljena po pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj ter sistem točkovanja. Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04)