Kot najemnik stanovanjamorate:

 • uporabljati najeto stanovanje v skladu z najemno pogodbo;
 • odgovarjati za škodo, nastalo pri nepravilni oziroma malomarni rabi stanovanja;
 • dopustiti vstop lastniku oziroma njegovemu pooblaščencu v stanovanje za preverjanje pravilne uporabe stanovanja v skladu z roki, določenimi v najemni pogodbi, vendar največ dvakrat na leto;
 • poravnati stroške popravil v stanovanju, ki so posledica nepravilne oziroma malomarne uporabe stanovanja, skladno z določili najemne pogodbe;
 • obveščati lastnika o napakah na stanovanju, za odpravo katerih odgovarja lastnik v skladu z veljavnimi normativi in standardi;
 • plačevati najemnino za najeto stanovanje ter stroške, ki se plačujejo poleg najemnine, v skladu z najemno pogodbo;
 • poleg najemnine ste dolžni še plačevati:
  • stroške uporabe stanovanja: elektriko, daljinsko ogrevanje, porabo tople in hladne vode, kanalizacijo, odvoz smeti, prispevke za SATV in CATV, telefon ter druge stroške uporabe stanovanja, manjša popravila (vtičnice, žarnice, varovalke, pipe, kotličke, ključavnice, beljenje ...);
  • nadomestilo za uporabo mestnega zemljišča;
  • stroške obratovanja stanovanjske hiše: stopniščno elektriko, čiščenje skupnih prostorov, hišnika, -stroške obratovanja skupnih delov in naprav, stroške deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije in druge skupne stroške;
  • stroške zavarovalne premije za osnovno požarno zavarovanje skupnih delov in naprav, z dodatno nevarnostjo izliva vode iz vodovodnih ali odvodnih cevi, odgovornost, potres in poplavo, če je tako dogovorjeno z najemno pogodbo.

Če vam je bilo stanovanje dano v najem za določen čas, morate najmanj 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od lastnika pisno odobritev podaljšanja najemne pogodbe, sicer morate izprazniti stanovanje v pogodbenem roku. Stanovanjskih prostorov ter vgrajene opreme in naprav v stanovanju sami ne smete spreminjati brez predhodnega pisnega soglasja lastnika. Dopustiti morate vstop v stanovanje, da se v njem opravijo dela v zvezi s popravili in z izboljšavami v stanovanjski hiši, ki jih drugače ni moč opraviti ali pa le z nesorazmernimi stroški.

Dolžni ste redno vzdrževati stanovanje in naslednje naprave:

 • zasteklitve oken in balkonskih vrat - vzdrževanje in redno čiščenje tesnil, zatikov, kita, nadomestitev odpadlega kita z novim;
 • notranje okenske police - redno čiščenje in vzdrževanje ter pleskanje ali impregniranje lesenih polic;
 • senčila (žaluzije, rolete, lesene polkne, platnena senčila) - redno čiščenje, površinska zaščita lesenih delov z istočasnim nameščanjem novega okovja;
 • vrata v stanovanju - redno vzdrževanje, popravila in nadomestitev ključavnic, ključev, kljuk, ščitnikov, tečajev in drugega okovja, pleskanje;
 • zidovi in stropovi:
  • keramika - redno čiščenje in vzdrževanje, nadomestitev odpadlih ploščic, odpraviti zamakanje;
  • tapete - redno čiščenje in vzdrževanje, odpadle dele pritrditi, preprečiti zamakanje in vlaženje;
  • opleski sten in stropov, redno vzdrževanje, popravilo poškodovanih delov;
 • podi in tlaki:
  • keramične ploščice, kamen, marmor, mozaik - redno čiščenje in pranje, vzdrževanje, popravilo okrušenih ali izpadajočih delov, odprava poškodb;
  • parket - redno čiščenje, morebitno brušenje in lakiranje, loščenje, manjša popravila;
  • podi iz plastičnih mas - redno čiščenje in vzdrževanje z umivanjem, loščenjem z dovoljenimi kvalitetnimi čistili, lepljenje odstopljenih ploščic, zamenjava obrabljenih ali poškodovanih delov;
 • okna, balkonska vrata, notranja vrata - redno čiščenje in vzdrževanje, opleski z notranje strani;
 • sanitarna in druga vodovodna oprema:
  • umivalniki - redno čiščenje, popravilo ali zamenjava sifona in nadomestitev zamaška in verižice, kontrola zamakanja;
  • straniščna wc školjka - redno čiščenje, popravilo in nadomestitev sedežne deske, gumijaste manšete, kontrola priključkov, preprečevanje zamakanja;
  • straniščni rezervoar ali kotlič - redno čiščenje, popravilo in nadomestitev tesnil, plavača, potezne vrvice;
  • kopalna ali tuš kad - čiščenje, redno vzdrževanje ter nadomestitev odtočnih ventilov, sifona, tesnil, zamaška in vrvice;
 • elektrika:
  • redno vzdrževanje, nadomestitev pokvarjenih delov, varovalk, vtičnic, stikal;
  • klicni zvonec - redno čiščenje, vzdrževanje, popravilo stikal in stika v zvoncu;
  • TV in radijska antena - redno vzdrževanje in nadomestitev posameznih delov antene.

Če kot najemnik ne dopustite vstopa v stanovanje, odloči o tem na zahtevo upravnika oziroma lastnika sodišče.

Vaše pravice so:

 • opraviti popravila v stanovanju, če je popravilo neodložljivo, da se zavarujejo življenje ali zdravje stanovalcev ali stanovanje in oprema v njem pred večjo škodo, ter zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi teh popravil;
 • zahtevati povrnitev škode, nastale zaradi opustitve obveznosti lastnika iz druge alineje 42. člena tega zakona tako, da lahko zahteva povrnitev škode v enkratnem znesku ali z znižanjem najemnine;
 • zahtevati vračilo previsoko zaračunane najemnine;
 • pravica do odkupa: najemnik ima predkupno pravico na stanovanju, ki mu je bilo dano v najem za nedoločen čas, če predkupne pravice ne uveljavlja solastnik oziroma občina v primerih, ki jih določa zakon.

Najeto stanovanje lahko uporabljate v skladu z določbami tega zakona in najemno pogodbo tudi za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju. Za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju morate pridobiti pisno soglasje lastnika stanovanja, ostalih lastnikov v večstanovanjski hiši in soglasje občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve. Ostali lastniki oziroma organ iz prejšnjega odstavka lahko zavrnejo soglasje, če gre za dejavnost, ki bi motila stanovalce pri mirni rabi stanovanj ali povzročala prekomerno obremenitev prostorov, delov, objektov in naprav v večstanovanjski hiši.